Tuesday, 21 February 2017

Invitation to submit a proposal for “Poetry in McGregor” 2017

Following on from the tremendous success of our 2016 event, we are happy to confirm the date for the next “Poetry in McGregor” weekend – this event will take place from the 25th to the 27th of August 2017. This will be our fifth weekend of glorious poetry! We are now inviting submission proposals from poets wishing to participate.
Our theme this year is “Rooted in heart” and presentations aligning themselves to this theme will be given first consideration. The language of presentation is English or Afrikaans or bilingual (or one of our South African languages, but please be aware that this may limit the size of your audience). We encourage submissions that are innovative and creative (involving more than one art form) to enhance our programme and attract a diverse audience. You are more than welcome to collaborate with fellow poets and submit a proposal for a combined performance, discussion or interview. The duration of your presentation should be between 40 and 50 minutes. You will be allocated one slot initially but if there is space permitting on the programme, you may be offered a second slot for a different or repeat presentation.

Proposals for workshops are also welcome. Workshops are 2 hours in duration and can accommodate between 8 to 15 participants. 

Please be aware that our venues are small and intimate with subdued lighting. No audio or visual equipment is provided. By participating in Poetry in McGregor, you grant permission for us to include at least one of your poems in the accompanying Anthology, unless you expressly indicate that you do not wish your work included.

Poets need to make arrangements for their own transport to McGregor (a 2 hour drive from Cape Town), accommodation and meals. Depending on funding and sponsorship received and ticket sales for the event, the management committee may be able to offer participating poets some financial compensation for subsistence and travel. Please note that there is no guarantee or promise of this compensation and poets wishing to participate and submitting a proposal to do so, are agreeing to being able to pay their own travel, accommodation and meals expenses. We are optimistic that as our event grows each year sponsors and patrons for this wonderful event will come more fully on board. We welcome any suggestions you might have regarding companies or individuals who would like to support and promote our event. 

Tickets will be sold through Computicket and at the door (space permitting) with prices ranging from R25.00 to R120.00. Money collected from ticket sales becomes part of the event’s funding to cover the cost of various expenses e.g. marketing and publicity, venue and equipment hire etc. Once all the costs and expenses have been covered, money is then donated to local community projects in McGregor, namely The McGregor Unistars Brass Band; The Next Step Dance Company; First Step Ballet McGregor; The Violini Group; Die Byekorf Creche; The Breede Skills Centre; Gospel Groups; McGregor Library etc. Audited financial statements of the “McGregor Arts Community Project” NPO #151-551 / PBO #930051215 are available on request by emailing our chartered accountant, Anthony Coombe - acoombe@iafrica.com

Please submit information of your presentation/s as follows: 

· Your name 

· Title of the presentation / workshop

· A short description of your presentation in the language that it will be presented 

· A micro-blog of yourself plus any links or websites that may be of interest to the selection panel 

Successful applicants will be notified by 30 April 2017 and more detailed information will be requested for the programme. Unsuccessful applicants are warmly invited to attend our event and participate in one of the several Open Mic sessions that will be included in the programme. We value your interest and support and look forward to welcoming you either as a featured poet on our main programme or as a participant in the Open Mic sessions. 

Please make sure your book your accommodation early to avoid disappointment! 


Closing date for submissions: 31 March 2017

Delivery options: 
  • Email to: Jennifer Johnson (Festival Co-Ordinator) info@mcgregorpoetryfestival.co.za
  • Fax to: 086 756 0864
  • Post to: PO Box 361, McGregor, 6708
  • Hand deliver to: Temenos Office, corner Voortrekker and Bree Streets, McGregor. 

Queries: info@mcgregorpoetryfestival.co.za / 023 625 1908 / 084 675 1164 

______________________________________________________________


Na die dawerende sukses van die 2016 geleentheid, is ons bly om aan te kondig dat hierdie jaar se Gedigte in McGregor naweek van Vrydag 25 tot Sondag 27 Augustus 2017 sal plaasvind. Hierdie sal ons vyfde naweek van meesleurende poësie wees. Ons nooi dus digters wat wil deelneem, om nou hulle voorleggings in te dien. 

Ons tema hierdie jaar is ‘hartsgebonde’(“rooted in heart”) aangesien ons liefde vir poësie ons almal aan mekaar verbind. Voorleggings wat hierdie tema aanspreek sal voorkeuroorweging ontvang. Die taal is Afrikaans of Engels of tweetalig (of een van ons ander landstale, maar wees bewus van die moontlikheid dat gehore dan baie klein kan wees). Ons moedig voorleggings aan wat innoverend en kreatief is (wat meer as een kunsvorm insluit) om ons program uit te brei en ‘n uiteenlopende gehoor te lok. U is welkom om met ander digters saam te werk en ‘n gekombineerde aanbieding, bespreking of onderhoud aan te bied. Die tydsduur van aanbiedings moet tussen 40 en 50 minute wees. Een sessie sal aan elke digter toegeken word, maar as daar spasie op die program is, mag ‘n tweede sessie beskikbaar raak vir dieselfde of ‘n ander optrede. 

Voorleggings vir werkwinkels is ook welkom. Werkwinkels is twee uur lank en kan vir 8 tot 15 deelnemers aangebied word. 

Ons lokale is klein en intiem met gedempte beligting. Geen oudio- of visuele toerusting word voorsien nie. Indien u deelneem aan die Gedigte in McGregor naweek, verleen u toestemming dat ten minste een van u gedigte in die 2017 Bloemlesing opgeneem word, tensy u uitdruklik versoek dat u werk nie ingesluit word nie. 

Digters moet voorsiening maak vir hul eie vervoer na McGregor (2 uur vanaf Kaapstad), akkommodasie en etes. Afhangend van befondsing en kaartjieverkope vir die geleentheid, mag die bestuurskomitee in staat wees om deelnemende digters finansieel te vergoed vir reis- en ander koste. Daar is egter geen waarborg of belofte van hierdie vergoeding nie en ons aanvaar dat digters wat voorleggings indien, verantwoordelikheid vir hul eie onkostes aanvaar. Ons is egter optimisties dat, soos ons geleentheid jaarliks groei, borge en beskermhere aan boord sal kom om hierdie uitstaande geleentheid finansieel te ondersteun. Ons verwelkom enige voorstelle van maatskappye of individue wat ons kan nader om hierdie geleentheid te ondersteun en bevorder. 

Kaartjies sal deur Computicket en by die deure verkoop word (indien daar nog sitplekke beskikbaar is) teen pryse wat wissel vanaf R25.00 tot R120.00. Die opbrengs van kaartjieverkope word deel van die Gedigte in McGregorfonds om uitgawes soos bemarking, publisiteit, lokaal- en toerustinghuur, drukwerk, ens. te dek. Sodra alle uitgawes gedek is, word oorblywende geld as donasies gegee aan gemeenskapsprojekte in McGregor, naamlik aan die McGregor Unistars Blaasorkes; die Next Step Dance Company; First Step Ballet McGregor; die Violini Group; die Byekorf Bewaarskool; die Breede Vaardigheidsentrum; Evangelisasie groepe; McGregor Biblioteek; ens. Enigeen wat geouditeerde state van die McGregor Arts Community Project NWO #151-551 / PBO #930051215 wil sien, is welkom om ons rekenmeester, Anthony Coombe (acoombe@iafrica.com) te kontak. 

Voorleggings moet asb die volgende bevat: 

· U naam 

· Titel van die aanbieding / werkwinkel 

· ‘n Kort beskrywing van die aanbieding in die taal waarin dit aangebied sal word 

· ‘n Mikro-blog van uself plus enige skakel of webtuistes wat die keuringspaneel mag interesseer. 

Suksesvolle applikante sal teen 30 April 2017 in kennis gestel word en vollediger besonderhede sal dan vir die program versoek word. Onsuksesvolle applikante word vriendelik uitgenooi om wel ons naweek by te woon en aan een van die vele Oop Mikrofoon sessies deel te neem wat by die program ingesluit sal word. Ons waardeer u belangstelling en ondersteuning en sien uit daarna om u te verwelkom, hetsy as digter op ons hoofprogram of as deelnemer aan die Oop Mikrofoon sessies. 

Bespreek asb u akkommodasie vroegtydig om teleurstelling te voorkom. 

· Temenos Retreat – www.temenos.org.za / temenos@lando.co.za / 023 625 1871 
· McGregor Toerismeburo – www.tourismmcgregor.co.za / info@tourismmcgregor.co.za / 023 625 1954 
· McGregor Country Getaways – www.mcgregor-accommodation.co.za / info@mcgregor-accommodation.co.za / 023 625 1409 / 076 411 9477 
· Robertson Toerismeburo – www.robertsontourism.co.za / info@robertson.org.za
023 626 4437 
· Robertson Wynvallei - www.robertsonwinevalley.com / manager@robertsonwinevalley.com / 023 626 3167 


Sluitingsdatum vir voorleggings: 31 Maart 2017 

Afleweringsopsies: 
  • Epos aan: Jennifer Johnson (koördineerder/organiseerder) info@mcgregorpoetryfestival.co.za
  • Fax aan: 086 756 0864 
  • Pos na: Posbus 361, McGregor, 6708 
  • Aflewering per hand by: Temenos se kantoor, h.v. Voortrekker- en Breestraat, McGregor. 

Navrae: info@mcgregorpoetryfestival.co.za / 023 625 1908 / 084 675 1164

Thursday, 16 February 2017

Poetry in McGregor 2017 poster
A huge bouquet of thanks to local artist, Edna Fourie and Ewan van Wyk for another beautiful poster for the 2017 edition of “Poetry in McGregor”.

Design inspiration:

 'Rooted in heart’ (we are all connected)

The tree design has matured since last year. The tree is no longer 'attached' to the font of the word 'poetry'. It now stands independently

- and it stands proudly centre stage. This expresses its growing strength.

The tree shows itself as a symbol of transparency by baring its roots [for the first time] and that which the root system is anchored to, namely 'heart'.

The overall design has a softer, more feminine feel [heart energy] - especially expressed through the softer and less specific colour scheme.


Ontwerpmotivering:


“Hartsgebonde” (woorde bind ons saam)

Die boomontwerp het ontwikkel sedert verlede jaar. Die boom is nie meer deel van die woord “poetry” nie - dit staan nou onafhanklik en trots as die middelpunt. Dit vertolk sy groeikrag.

Die boom meld homself nou aan as simbool van deursigtigheid deur sy ontblote wortels (vir die eerste keer) en dit wat die wortels anker, naamlik ‘die hart’.

Die hele ontwerp is sagter, vrouliker (hartsenergie) – wat in besonder deur die minder spesifieke kleurskema bepaal word.
Thursday, 19 January 2017

McGregor Poetry 2016: Die lewende woord in die DamfiteaterSaterdag

Alles was wel
            alles was woes
                        alles was wilder as die wildtuin
                                    alles was warm.
                                                vrekwarm.

Die damfiteater
            die malle maling van mense
                        die son die son die son
                                    intens wakker onder die bloedrooi son
                                                in die rooi kleigat.Umhlaba. In die skoot van die aarde
spring die seuns van die Mothertongue Project
en open die dag met twee Afrika tromme.

Toe kom Gaireyah Fredericks met Slamse verse uit die hart vannie Kaap
die Kaap wat Hollands is
waar sy ons vra om vrede in os vyste te vind
en haar ma se naaldwerkboksie te ruik
Die wildste van almal was op die hittigste van die dag
Kaalvoet op die perskepitte stroop sy haar klere af
haar lyf beskryf met haar skryfsels wat sy grawe uit die klei
Lara Kirsten drink ink
sy word sienderoë kleiner soos sy wegsmelt in die hitte
ek sien haar deur ‘n waas
my wange en knieë aan die brand.
SondagNet een item in die dam. Diana Ferris
Mengelmoes kardoes moes toe koelte toe. Die Dam was te warm. Vroeg al net na tien reeds veels te warm. Diana die Diva was al vroeg benoud. “Kan ons nie maar dabo inni koelte sit nie?”
Suenel en ek kyk na mekaar. Stoele? Sitplek?
Ja. kom ons doenit. Almal help banke en stoele opdra. Kussings en komberse. Ons vorm ‘n lang sirkel en settel. Lieflik koel oppi klam grond tussen peule en grassies. 

Gaireyah sommer kaalvoet Kaaps want haar skoene en outfit pas nie by haar verse nie. Sy het diep in my hart gekruip met haar eerlikheid. 
Mengelmoes het hystoe gekom onner die boom. Daar was selfs iewers ‘n vers oor boem in al sy vorms! 


Elke digter het hulle tyd gevat. En toe kom die cherry on top. Diana. Ontroerend met verse oor haar pa wat krygsgevangene was in Poland/ Duitsland in die 2de Wereldoorlog. Haar verse oor hom en sy latere stryd met drank en siekte het my so herinner dat ek nog oor my Pa moet skryf. Terwyl sy lees rol my trane ongehinderd. Teen die tyd sit ek op ‘n draadstoel nadat Mr Mengelmoes my opgehelp het van die nat gras, amper te styf om orent te kom. So toe rol die trane net. Ek sien Suenel sit ook en snik onder haar donkerblou hoedrand.. ‘n Katarsis. Ons luister. Vasgevang in die web van swaarkry en lag. Die krag van klank. Eerlike goed. Seer goed. Die oom van Robertson sit later met sy gesig in sy hande. Eina goed. Opstaan en aangaan goed, want so se Gaireyah, die toekoms, os toekoms is bright.


Later wil niemand loop nie. Bamboesina, ‘n kind-vrou met Frida Kalo oë raak begeesterd aan die praat oor ons wortels wat almal verstrengeld is. Hier rond, hou sy aan. Op hierdie plek. Wie is ek en ek is jy en jy is ek soort van goed. Diana en die digters knik haar toe. Ja kind, jy’s reg. Hou aan grawe en soek. jy’s op die regte spoor. Na twaalf, dubbeld die amptelike tyd, loop die laaste mense drentelend weg. Almal traag om te gaan. Boeke word geteken, adresse geruil. Sal ons mekaar weer sien? Waarskynlik nie. Maar die wortels sal bly groei.Hester van der Walt


Sunday, 15 January 2017

Some lines at Temenos 26-28 August 2016


The pond reflects its
opinion of the poet who
dreams like a collie.

Unlock those gates, throw
open these, drink deeply, airs,
the mountainous blues.

The chapel bell, still,
thoughtful, light pending to day –
embrace, kiss noses.

Six o’clock – last stars,
brave light – dawn treads, uncovers
her eiderdown smile.

His bass voice distant
as drumming, as surf singing
to its Atlantic.

And which choir, and what
instruments, wear harmonies
to match the weavers.

Soft light warms my eye
as I write to angels, these
miracles of faith.

Sunbird pairs repair
the emerald morning light, jink
to butterfly flags.

The drowning mole fell
in the willow weeping pond –
the old monk frowned too.

Weaver industry
is light music – divine voice
and golden angels.

Hadeda rhyming
slang, Muscovy harmonies,
tarantal applause.Hugh Hodge